Montaż blachodachówki Plannja Regola

Zalety:

System Plannja Regola jest łatwy w montażu, wodoszczelny, nie wymaga konserwacji i jest konkurencyjny w stosunku do tradycyjnych materiałów służących do krycia dachów. Może być stosowany wszędzie: przy remoncie lub budowie obiektów handlowych, przemysłowych, wypoczynkowych i mieszkalnych. Plannja Regola jest jedynym tego typu systemem, całkowicie wodoszczelnym i nie wymagającym użycia drewnianych łat.

Unikalny system pokryć dachowych z wbudowaną łatą nośną jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na krokwiach lub wiązarach tworząc samonośną konstrukcję, wytrzymałą i bezpieczną.

Plannja Regola charakteryzuje się ponadto wyjątkowo małym ciężarem — tylko 1/7 ciężaru tradycyjnych dachówek betonowych. Każdy panel 21 dachówek pokrywa 1,76 m2 i waży zaledwie 11 kg. Łączy przy tym tradycyjny wygląd z małym ciężarem, zmniejszając koszty konstrukcji, ułatwiając montaż i rozwiązując problem remontu starych dachów.

Dach Plannja Regola jest trafną i bezpieczną inwestycją.

Na krokwiach

Arkusze Regola mogą być montowane bezpośrednio na krokwiach metalowych lub drewnianych, w konstrukcjach z izolacją lub bez. Odległości między krokwiami nie powinny przekraczać 1,2 m. Należy stosować warstwę membranową i montować ją w sposób umożliwiający przewietrzenie tak, jak to zaznaczono na rysunku.

Na deskowaniu

Arkusze Regola mogą być montowane na istniejących deskowaniach dachowych. Jeżeli stare pokrycie dachu jest w dobrym stanie, może być wykorzystane jako warstwa podkładowa. W celu zapewnienia wietrzenia arkusze Regola nie powinny przylegać do warstwy podkładowej. Warstwa izolacyjna może być układana na deskowaniu lub na kontrłatach.

Na falistych arkuszach azbestowych

Arkusze Regola, w połączeniu z kontrłatami, mogą służyć do ponownego krycia starych dachów azbestowych. Stare pokrycie dachu może być wykorzystane jako warstwa podkładowa, może też być usunięte lub wymienione. W celu oszczędności energii należy zastosować izolację przeciwwilgociową oraz cieplną. Kontrłaty powinny być mocowane na istniejących płatach maksymalnie co 1,2 m.

 

Projektowanie, dane techniczne

Spadek dachu

Zalecany minimalny spadek dachu 14°.

Warstwa podkładowa

Producent zaleca stosowanie warstwy podkładowej w postaci płyty OSB, membrany paroprzepuszczalnej lub deskowania. W przypadku użycia płyty OSB lub deskowania, warstwa powinna umożliwiać przepływ powietrza. Ważną sprawą jest zapewnienie wietrzenia spodniej strony arkuszy pokrycia. W celu odprowadzenia na zewnątrz budynku wody ze skroplonej pary wodnej, na płasko deskowanych dachach należy stosować pod membranę listwy dystansowe. W przypadku stosowania membranowej warstwy podkładowej naturalne ugięcie materiału między podporami jest przeważnie wystarczające do odprowadzania wody przy okapie.

Wietrzenie (patrz również opis warstwy podkładowej)

W konstrukcjach bez izolacji zalecane jest wietrzenie okapowe dla dachów dwuspadowych oraz kombinowane wietrzenie okapowe i kalenicowe dla dachów jednospadowych. Należy przy tym brać pod uwagę miejscowe przepisy budowlane.

lzolacja cieplna i warstwa paroszczelna

W przypadku użycia izolacji cieplnej zalecane jest zastosowanie dodatkowej warstwy przeciwwilgociowej po wewnętrznej stronie izolacji. Jeżeli jest to niemożliwe, konstrukcja stropu powinna być uszczelniona przed przenikaniem pary. Na zewnętrznej stronie izolacji należy wówczas umieścić warstwę podkładową umożliwiającą przepływ powietrza. Nadają się do tego najlepiej folie i membrany paroprzepuszczalne.

Ruchy termiczne

Ruchy termiczne dachów są istotne dla dachów o szerokości większej od 15 m. Należy wówczas stosować do mocowania paneli zaciski dylatacyjne firmy Plannja lub podzielić dach na piętnastometrowe obszary przy użyciu materiałów wykończeniowych umożliwiających rozszerzanie.

Wytrzymałość na obciążenia

Arkusze Plannja Regola posiadają wbudowane łaty nośne, co pozwala na ich montaż na podporach bez stosowania dodatkowych łat. Konstrukcja arkuszy sprawia, że poszczególne wzmocnienia (łaty nośne) układają się w łaty niezależnie od położenia zakładek. W związku z tym nie jest wymagane łączenie arkuszy na podporach. Konstrukcja podpór może być drewniana lub metalowa (walcowana lub gięta). Szerokość podparcia nie powinna być mniejsza niż 45 mm. W przypadku układania arkuszy Regola na miejsce ciężkich pokryć dachowych, zaleca się zwrócenie uwagi na zwiększone obciążenia konstrukcji dachu wynikające z podrywania pokrycia przez wiatr.

Wytrzymałość na nacisk

Tabela 1 przedstawia maksymalną rozpiętość arkuszy dla najczęściej występujących wartości obciążenia i spadku dachu. Swobodne poruszanie się ludzi jest możliwe przy rozpiętości nie większej niż 1,2 m, aczkolwiek w niektórych przypadkach wytrzymałość może być większa.

Nacisk Maksymalna rozpiętość przy nacisku od góry (w mm)
kN / m2 Spadek dachu (w stopniach)
12 23 27 38 45
0,75 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
1,50 1,20 0,89 0,77 0,61 0,61

Nacisk wiatru

Przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę położenie, wysokość, spadek dachu oraz rodzaj konstrukcji. Tabela 2 podaje maksymalne odstępy punktów mocowania w zależności od nacisku wiatru i głębokości wpuszczenia wkrętów mocujących w drewno. Tabela podaje również (w rubryce wpuszczenia 40 mm) maksymalną wytrzymałość samych arkuszy. Podane wartości są obliczone dla standardowych wkrętów do krokwi produkowanych przez koncern Plannja. Przy określeniu głębokości wpuszczenia wkrętów w drewno należy uwzględnić grubość warstwy podkładowej, elementów dystansowych i innych.
Przy mocowaniu arkuszy do elementów stalowych zaleca się stosowanie wkrętów samonawiercających lub samogwintujących z łbem sześciokątnym o średnicy 5,5 mm. W przypadku podpór stalowych o grubości mniejszej od 1,5 mm do ustalenia rozmieszczenia mocowań należy wykorzystać dane z tabeli. Dla grubości podpór stalowych z przedziału 0,7–1,5 mm zamiast wkrętów powinny być stosowane nity stalowe 4,8 mm z łbem kulistym.

Nacisk Maksymalny odstęp punktów mocowania przy nacisku wiatru (w mm)
kN / m2 Głębokość wpuszczenia wkrętów w drewno (w mm)
20 25 30 35 40*
1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
1,50 0,91 1,14 1,20 1,20 1,20
2,00 0,69 0,86 1,03 1,04 1,04
2,50 0,55 0,69 0,82 0,93 0,93
3,00 0,46 0,57 0,69 0,80 0,85

* odnosi się także do stali

Zakładka dolna

Jeżeli pożądane są jednakowe odstępy dachówek wzdłuż spadku dachu, wielkość zakładki dolnej może być regulowana w zakresie do 420 mm.

Zakładka boczna

Wielkość zakładki bocznej musi być równa jednej pełnej szerokości dachówki tzn. 200 mm. Montaż arkuszy wykonuje się od strony prawej do lewej, tak więc arkusze z prawej strony są przykrywane w miejscu zakładki. Gwarantuje to maksymalną wytrzymałość i możliwość łączenia arkuszy między podporami.

 

Montaż profili montażowych

Na obszarach z dużymi opadami śniegu pożądane jest mocowanie arkuszy do profili montażowych. Zapewnia to zwiększenie wytrzymałości na obciążenia, ułatwia montaż oraz wprowadza dodatkową wentylację.

Profile należy montować na wszystkich krokwiach, jeśli odstęp między nimi wynosi od 0,9 do 1,2 m.
Na początku należy zamontować dwa skrajne profile przy szczytach dachu i wyznaczyć położenie pozostałych za pomocą naprężonej linki.

Ruchy termiczne

Przy szerokości dachu większej od 15 metrów należy przewidzieć występowanie ruchów termicznych arkuszy. Możliwe są trzy sposoby rozwiązania tego problemu.

Sposób 1
Co 15 metrów wprowadzany jest profil dylatacyjny.

Sposób 2
Arkusze Regola poza centralnym obszarem o szerokości 15 metrów są mocowane do profili montażowych za pomocą zacisków dylatacyjnych.

Sposób 3
W przypadku, gdy profile montażowe nie są stosowane, arkusze Regola poza centralnym obszarem o szerokości 15 metrów są mocowane do krokwi za pomocą zacisków dylatacyjnych.

Przy montażu z użyciem zacisków dylatacyjnych do krokwi należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność krokwi

Montaż arkuszy

Wkręty

Dostępne są następujące rodzaje wkrętów:
— wkręt samonawiercający 4,8 x 20 mm, powlekany, stosowany na zakładkach poziomych oraz do łączenia arkuszy Regola na zakładkach,
— wkręt samonawiercający 4,8 x 35 mm, powlekany, stosowany przy okapie oraz do mocowania obróbek,
— wkręt samonawiercający 6,5 x 50 mm, ocynkowany, stosowany do podpór drewnianych (przy montażu do podpór stalowych należy skontaktować się z firmą Plannja lub z najbliższym dostawcą elementów Plannja).

Mocowanie

Pierwszy arkusz

Mocowane arkusze najniższego pasa należy rozpocząć od mocowania do łaty przy okapie wkrętami w dolną część fali (co 400 mm), a następnie przymocować górną krawędź arkusza do krokwi.

Kolejne arkusze

Następne pasy arkuszy należy mocować na dolnej krawędzi co 400 mm wkrętami 4,8 x 20 mm na grzbietach fali oraz do górnej krawędzi wkrętami 6,5 x 50 mm do krokwi. Arkusze są mocowane do wszystkich krokwi w odstępach określonych w projekcie.

Mocowanie na zakładkach

Mocowanie należy rozpocząć od wkrętu na górnej krawędzi arkusza, oznaczonego jako '1' na rysunku, a następnie należy umieścić 2 wkręty na pasie usztywniającym tak, jak zaznaczono na rysunku.

Kalenica

Regulowana długość krycia arkusza Regola umożliwia zakończenie dachu bez cięcia arkuszy kalenicy. Długość krycia może być regulowana przy kalenicy tak, jak to na dolnym rysunku. Wybór jednego z podanych sposobów jest konieczny w zależności od tego, czy skracamy długość dachówki zsuwając ostatni arkusz niżej (rys. A), lub poprzez przecięcie górnego arkusza w poprzek dachówek i stworzenia zakładki (rys. B).

Należy zaznaczyć, że w przypadku skracania arkuszy przy kalenicy należy stosować uszczelkę pod gąsior. Nie jest wówczas wymagane wycinanie gąsiora przy szczycie. W przeciwnym przypadku gąsior powinien być wycięty tak, jak pokazano to na rysunku.

Naroże dachu

Okap

Łaty 45 x 70 przy okapie należy przymocować w linii prostej. Na dachach z deskowaniem należy stosować wodoodporną pilśniową płytę dystansową, w celu zapewnienia dodatkowej wentylacji.

Najniższy pas arkuszy powinien być układany od strony prawej ku lewej. Ważne przy tym jest dokładne dostosowanie arkuszy na krawędziach i kładzenie ich pod właściwym kątem względem spadku dachu, ponieważ każda niedokładność będzie przenosiła się na wyższe pasy.

Wkręty 4,8 x 35 mm mocujące arkusze do łaty przy okapie należy umieszczać w dół co drugiej fali (co 400 mm) na dolnej krawędzi arkusza, w dole fali.

Po dojściu do lewego skraju szczytu należy obciąć wystającą część arkusza, a następnie użyć jej na początku następnego pasa. Dolne krawędzie arkusza są mocowane za pomocą wkrętów 4,8 x 20 mm w górę co drugiej fali (co 400 mm).

Uchwyt kładki montażowej

W ramach dodatkowego wyposażenia dostępny jest uchwyt kładki służącej do chodzenia po dachu podczas montażu (patrz rysunek poniżej). Przy przesuwaniu uchwytu należy unieść nieco arkusz przykrywający, a następnie wysunąć uchwyt.

Element kładki montażowej można stosować zamiast drabiny dachowej montując ją na stałe.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł