12kW PZPS Comfort Flat

12kW PZPS Comfort Flat

Wkłady kominkowe typu 12 KW DANE TECHNICZNE NASZEGO WKŁADU KOMINKOWEGO typu 12 KW

1) Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) 6,5 kW
2) Stało palność przy mocy cieplnej nominalnej 2,0 godz.
3) Trwałość palenia przy mocy zredukowanej 6 godz.
4) Jednorazowy zasyp paliwa (drewno) ok. 5kg
5) Sprawność cieplna 63,2%
6) Emisja CO ( 13 % O2 ) 0,4%
7) Strumień masy spalin 9,6g/s
8) Odstęp części palnych od szyby 1,5m
9) Masa 130kg
10) Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej 12 Pa
11) Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia) 355°C
12) Wymiary: wys. czoł. 460mm;
wys. całk. 497mm;
szer. czoł. 504mm;
głębokość 440mm
13) Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska: szer. 800mm,
gł. 575mm,
wys. 2000mm
14) Średnica wylotu spalin øw140mm / øz156mm
15) Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej 6 Pa
16) Paliwo: polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza
17)Wymiary polan drewna liściastego dł. do ~ 330mm,
średn. do 150mm
lub obwód 480mm
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł