16KW PRIMERO

16KW PRIMERO

Wkłady kominkowe typu 16 KW DANE TECHNICZNE NASZEGO WKŁADU KOMINKOWEGO typu 16 KW

1) Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) 12,2 kW
2) Stało palność przy mocy cieplnej nominalnej 2,0 godz.
3) Trwałość palenia przy mocy zredukowanej 10 godz.
4) Jednorazowy zasyp paliwa (drewno) ok. 8kg
5) Sprawność cieplna 73%
6) Emisja CO ( 13 % O2 ) 0,6%
7) Strumień masy spalin 11g/s
8) Odstęp części palnych od szyby 1,5m
9) Masa 190kg
10) Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej 12 Pa
11) Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia) 336°C
12) Wymiary: wys. czoł. 483mm;
wys. całk. 723mm;
szer. czoł. 621mm;
głębokość 468mm
13) Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska: szer. 920mm,
gł. 615mm,
wys. 2000mm
14) Średnica wylotu spalin ow160mm / oz180mm
15) Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej 6 Pa
16) Paliwo: polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza
17)Wymiary polan drewna liściastego dł. do ~ 400mm,
średn. do 150mm
lub obwód 480mm
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł