14kW PRIMERO

14kW PRIMERO

Wkłady kominkowe typu 14 KW DANE TECHNICZNE NASZEGO WKŁADU KOMINKOWEGO typu 14 KW

1) Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) 9,5 kW
2) Stało palność przy mocy cieplnej nominalnej 2,0 godz.
3) Trwałość palenia przy mocy zredukowanej 10 godz.
4) Jednorazowy zasyp paliwa (drewno) ok. 8kg
5) Sprawność cieplna 64,2%
6) Emisja CO ( 13 % O2 ) 0,4%
7) Strumień masy spalin 10,4g/s
8) Odstęp części palnych od szyby 1,5m
9) Masa 161kg
10) Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej 12 Pa
11) Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia) 440°C
12) Wymiary: wys. czoł. 483mm;
wys. całk. 520mm;
szer. czoł. 621mm;
głębokość 468mm
13) Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska: szer. 920mm,
gł. 615mm,
wys. 2000mm
14) Średnica wylotu spalin ow150mm / oz160mm
15) Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej 6 Pa
16) Paliwo: polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza
17)Wymiary polan drewna liściastego dł. do ~ 330mm,
średn. do 150mm
lub obwód 480mm
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł